Privacyverklaring

Holten Advies respecteert de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor HA dan ook zeer belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor jouw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. HA zorgt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle belanghebbenden (cliënten, medewerkers, debiteuren en andere relaties).

Wij kunnen onze werkzaamheden niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We zorgen dat dit in overeenstemming is met de bescherming van jouw privacy. HA zal voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je hoe wij hier concreet invulling aan geven.

Gegevensbewerking

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. HA verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dienst of omdat je akkoord bent gegaan met dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Hoofdredenen waarom we je persoonsgegevens gebruiken:

 • Het aanvragen van bewindvoering bij de rechtbank.
 • Het optreden als bewindvoerder.
 • Het aanvragen van budgetbeheer.
 • Het optreden als budgetbeheerder.
 • Verwerking van jouw gegevens voor kwaliteitsbewaking, facturatie en management-informatie.

Gegevens die wij gebruiken

Dit zijn je NAW-gegevens, bankrekeningen en overige persoonsgegevens die jou of een derden actief aan ons verstrekt via correspondentie en/of telefonisch contact. Daarnaast verzamelen en verwerken wij dossier gerelateerde documentatie zoals, Plan van Aanpak, relevante overeenkomsten, machtigingen, gespreksverslagen en overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefen van onze werkzaamheden.

Bijzondere en gevoelige gegevens die worden verwerkt

Holten Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN),
 • legitimatiebewijs,
 • gegevens over uw financiële situatie (inkomstengegevens, betaalafspraken, bankgegevens) – gegevens over uw schuldenproblematiek, en
 • indien relevant beperkte medische gegevens, zoals uw zorgverzekering gegevens.

Gegevensbewaring

HA bewaart jouw gegevens elektronisch en in een beveiligde omgeving. Daarnaast liggen gegevens van jou vast in ons computersysteem. Medewerkers van HA hebben een geheimhouding. Jouw persoonsgegevens bewaren wij zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden in jouw belang. In zaken waarin wij optreden als wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij de persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening. Indien het bewind of budgetbeheer wordt opgeheven bewaren wij de administratie voor de duur van 7 jaar.

Het delen van gegevens met derden

Je persoonsgegevens zullen enkel worden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden als bewindvoerder of budgetbeheerder. Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht worden overeenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten zorgen voor beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens zullen enkel met andere instanties worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden als jouw bewindvoerder of budgetbeheerder.

Partijen waarmee wij uw gegevens delen zijn o.a.

 • Instanties zoals de gemeente, Belastingdienst en de rechtbank,
 • Schuldeisers,
 • Hulpverleners, om jouw situatie te verbeteren kan het van belang zijn om met andere hulpverleners gegevens te delen om zorg te dragen voor de juiste hulpverlening, en
 • Partijen waarmee een wettelijke verplichting is om de informatie te delen.

Holten Advies zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen.

Software

OnView: Onview wordt gebruikt voor het bijhouden van de financiële administratie en gespreksverslagen.

betalingen, het vastleggen van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van de rekening & verantwoording. Ook wordt alle ontvangen en uitgaande correspondentie hierin vastgelegd alsmede notities naar aanleiding van telefonisch contact met belanghebbende en de cliënt.

Microsoft Office: Microsoft Outlook wordt gebruikt voor het verwerken van o.a. e-mails, brieven, overzichten.

Internetbankieren: Internetbankieren wordt gebruikt voor het downloaden van transacties en het klaarzetten van betalingen. Hiervoor maken wij gebruik van de aangeboden software van de bank waar wij zaken mee doen. Dit zijn o.a. de ABN AMRO Bank, Rabobank en de ING Bank.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen, zolang dit de werkzaamheden niet belemmeren. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@holten-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je om jouw NAW-gegevens mee te sturen. HA zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op jouw verzoek.

Beveiliging

HA neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken we je contact op te nemen via info@holten-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je om jouw NAW-gegevens mee te sturen. HA zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op jouw verzoek.

Je hebt ten alle tijden recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. Je kunt dit doen indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. Wij raden je daarom aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat het mogelijk is dat hierin wijzigingen worden aangebracht. De hier getoonde versie is versie 1.0 van 15 februari 2021.